Kategorie

Rachmistrz nexo PRO

Rachmistrz nexo PRO to program do obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.

Wybierz wariant produktu:
Symbol: RACHNEXOPRO1LIC
Symbol: RACHNEXOPRO3LIC
Symbol: RACHNEXOPRO1LICRO
Symbol: RACHNEXOPRO3LICRO
Cena netto: 645,00 PLN
Cena netto: 975,00 PLN
Cena netto: 565,00 PLN
Cena netto: 915,00 PLN
Cena brutto: 793,35 PLN
Cena brutto: 1 199,25 PLN
Cena brutto: 694,95 PLN
Cena brutto: 1 125,45 PLN

Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.

Rachmistrz nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu,
w którego skład wchodzą również: system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo PRO i system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO.


Podstawowe możliwości Rachmistrza nexo PRO:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów,  sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo; możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.


Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań; definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • definiowalne rodzaje rozrachunków;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;  
 • ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).


KPiR i EP

Obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego. Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi różnych form księgowości: płynne przejście z okresu rozliczeń pełnej księgowości na KPiR bądź EP z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rewizorze nexo. Możliwość przeniesienia ustawień z poprzedniego okresu obrachunkowego. Intuicyjne ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające aspekty np. rozpoczęcia pracy z programem (bilans otwarcia dla KPiR bądź EP), ewidencjonowanie wartości remanentów, korekt uzyskania przychodów wynikających z niezapłacenia nabyć towarów. Ewidencjonowanie doliczeń i odliczeń w KPiR i EP przypadających w całości na wspólnika. Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).


Dekretacja

Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów (Dekretacja dokumentów), z poziomu którego dokonać można własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów. Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowanyMonitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.

Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików.
Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT.


Schematy dekretacji

Rozbudowane schematy dekretacji  – wartość każdego pola zapisu księgowego tworzonego za pomocą importu można uwarunkować od dowolnej cechy zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu księgowego (np. w Rachmistrzu nexo w ten sam sposób można zadecydować, do której kolumny bądź stawki ryczałtu trafi dana wartość).                

Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).


Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu

Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i poza unijnych.

Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków). Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie).
Definiowanie własnych transakcji VAT i sposobu ich rozliczenia w deklaracjach VAT-7/7K/7D  i VAT-UE.
Wsparcie podatników nie korzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.

Zapisy VAT  można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).


Środki trwałe

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi; 
 • możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych;
 • możliwość zdefiniowania własnych typów amortyzacji. 


Umowy i płace

 • podstawowa obsługa kadr i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS;
 • eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.


Ewidencje pomocnicze

 • ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości;
 • ewidencja pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników oraz osób współpracujących;
 • możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem;
 • wsparcie rozliczeń właścicielskich dla formy KPiR: odliczenia związane ze startą z lat ubiegłych i innymi rozliczanymi na zasadach ogólnych, doliczenia związane z przychodami z etatu bądź innych form działalności;
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.


Kasa

 • operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
 • kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony);
 • możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy);
 • możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego;
 • sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);    
 • raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych);
 • możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.


Bank

 • spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna);
 • bankowość elektroniczna offline i online;
 • polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe;
 • możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.


Rozliczenia

 • rozliczenia waluta obca – PLN;
 • rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich płatności już podczas wystawiania dokumentu (np. możliwe zaewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w USD lub w innej walucie).  


Rozrachunki

 • podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie);
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • otwarty model rodzajów rozrachunków;
 • ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • udostępnienie finansów. Integracja z KPiR oraz VAT.


Konfiguracja

 • pola własne wielu dokumentów księgowych i kartotek – możliwość budowania w oparciu o nie kartotek księgowych i możliwość wykorzystania ich w schematach importu;     
 • możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.