Kategorie

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży
Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług prowadzonej przez inSolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Zabrzu, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
 
 
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.Regulamin – niniejszy regulamin Platformy sprzedaży internetowej inSklep.pl.
2.Platforma sprzedaży internetowej inSklep (Platforma) – system informatyczny dostępny przez interfejs WWW w domenie www.insklep.pl, za pomocą którego realizowana jest sprzedaż towarów i usług przez inSolutions na rzecz określonych odbiorców (dalej „Odbiorcy”). 
3.inSolutions – inSolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.dokonująca sprzedaży za pośrednictwem Platformy, z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Juliusza Słowackiego 2A , NIP 648-25-59-251, REGON: 240182995.
4.Użytkownik – osoba fizyczna reprezentująca w ramach służbowych obowiązków przedsiębiorcę (dalej Odbiorca) i nabywająca Towar lub Usługę od inSolutions, za pośrednictwem Platformy, w zakresie prowadzonej przez Odbiorcę działalności gospodarczej oraz posiadająca ważny Login i Hasło. Użytkownikiem Platformy nie może być konsument w rozumieniu właściwych przepisów.
5.Odbiorca - przedsiębiorca, to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z Platformy bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli - Użytkowników.
6.Usługa - usługa (udzielenie licencji lub świadczenie usług szkoleniowych, serwisowych, technicznych oraz doradczych) świadczona przez inSolutions na rzecz Odbiorców za pośrednictwem Platformy.
7. Towar - rzecz lub prawo, które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez inSolutions na rzecz Odbiorcy.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy inSolutions  a Odbiorcą, zawierana z wykorzystaniem Platformy.
9. Login - indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika – element uwierzytelnienia w postaci służbowego adresu mailowego Użytkownika, używany wraz z hasłem.
10. Hasło - ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika, jako element uwierzytelnienia.
11. Rejestracja - procedura zakładania kont Użytkownika, poprzez którą uzyskuje on dostęp do usług świadczonych przez inSolutions w ramach Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie.
12. Konto Odbiorcy - konto prowadzone dla Odbiorcy przez inSolutions, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są informacje o Odbiorcy i jego działaniach w ramach Platformy.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Odbiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.
 
I. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy dostępnej pod adresem www.insklep.pl.
1.2 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Odbiorcy w ramach Platformy,
b) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy
c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Platformy
1.3 Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Odbiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w najnowszej wersji, z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.
b) Opera  w najnowszej wersji, z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, 
c) Chrome w najnowszej wersji,  z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script,
d) Firefox  w najnowszej wersji, z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.
e) Safari  w najnowszej wersji, z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.
f) Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 na 768 pikseli.
1.4 W celu korzystania z Platformy Odbiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz dostępem do poczty elektronicznej Użytkownika wraz z możliwością odczytu wiadomości.
1.5 Odbiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odsyłacza o nazwie „Regulamin” (http://insklep.pl/pl/page/pomoc/regulamin), zamieszczonego na stronie głównej Platformy www.insklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.6 Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Platformy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny, są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 
II. Zasady korzystania z Platformy
2.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest wpisanie adresu Platformy www.insklep.pl 
2.2 Odbiorcy mogą skorzystać z opcji rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://www.insklep.pl/pl/signup. 
2.3 Ważne przy rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, akceptacja zgody związanej z przetwarzaniem danych osobowych w celu możliwości realizacji zamówień oraz podanie danych podmiotu gospodarczego oznaczonych jako obowiązkowe oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji przesyłanej na podany podczas rejestracji Użytkownika adres e-mail. 
2.4 Odbiorca może być reprezentowany na Platformie przez jednego Użytkownika.
2.5 W celu rejestracji Odbiorcy/Użytkownika, Użytkownik lub inna osoba wypełnia formularz rejestracyjny. Osoba rejestrująca jest zobowiązana do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym. Każdy Użytkownik Platformy  ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby i Odbiorcy.
2.6 Firma inSolutions może pozbawić Odbiorcy praw do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Odbiorcę Regulaminu, a w szczególności gdy Odbiorca:
a) podał w trakcie rejestracji w Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Platfomy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,  w szczególności dóbr osobistych innych Odbiorców Platformy
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez inSolutions za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami  prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię firmy inSolutions.
2.7 Podjęcie przez inSolutions czynności, o których mowa w ust. powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności Użytkownika lub/i Odbiorcy za jego działania będące podstawą zawieszenia lub usunięcia Konta Odbiorcy. Użytkownik i/lub Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem inSolutions.
2.8 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy inSolutions.
2.9 Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom. inSolutions nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, do czasu przesłania przez niego prośby o zablokowanie Konta i potwierdzenia przez inSolutions e-mailem zablokowania Konta.
2.10 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Platformy Usługami, Platforma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie.
2.11 Za pośrednictwem Platformy Odbiorca i Użytkownik otrzymuje dostęp do informacji i Usług świadczonych on-line, w szczególności możliwości zakupu Towarów i Usług od inSolutions.
2.12 W ramach przekazywania informacji handlowych i świadczenia Usług w zakresie i na zasadach określonych Regulaminem mieści się, w szczególności: 
• otrzymywanie przez Użytkownika i Odbiorcę informacji dotyczących Towarów oferowanych do sprzedaży przez inSolutions lub/i Dostawcę oraz dokonywanie zakupów Towarów oferowanych przez inSolutions, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika w imieniu Odbiorcy ;
• przekazywanie przez i do Użytkownika i/lub Odbiorcy informacji dotyczących Towarów w ramach gwarancyjnych i pogwarancyjnych czynności serwisowych inSolutions;
• przekazywanie i otrzymywanie informacji dotyczących transportu Towarów nabytych przez Odbiorcę od inSolutions;
• uzyskiwanie informacji zawartych w księgowym systemie inSolutions, dotyczących dokonanych przez Odbiorcę płatności z tytułu zawartych z inSolutions umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron;
• uzyskiwanie informacji w zakresie Usług wsparcia technicznego świadczonego przez inSolutions;
• uzyskiwanie informacji dotyczących wyprzedaży Towarów przez inSolutions.
2.13 Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści  zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej  funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Odbiorców oraz firmy inSolutions,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku,
f) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2.14 inSolutions nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) odnośnie oferowanych za pośrednictwem Platformy Towarów i Usług i nie świadczy usług na rzecz konsumentów.
 
III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową www.insklep.pl, zalogować się na Konto, dokonać wyboru spośród asortymentu Platformy i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Odbiorcy komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Odbiorcę jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3 W trakcie składania Zamówienia Odbiorca ma w koszyku możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Odbiorcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.4 Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia,
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują). 
c) Wybranej metody płatności
d) Wybranej metody dostawy
e) Przewidywanego Czasu dostawy
3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.6 Zaakceptowanie przez Odbiorcę podsumowanie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”  stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą inSolutions Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.7 Odbiorca zostanie drogą elektroniczną oraz na stronach Platformy poinformowany o przyjęciu Zamówienia.
3.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Odbiorcę wiadomości e-mail, o przyjęciu Zamówienia do realizacji. 
3.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
3.10 Utrwalanie, zabezpieczanie, udostępnianie oraz potwierdzanie Odbiorcy istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje  poprzez przesłanie Odbiorcy na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zamawiającej Towar wydruku specyfikacji Zamówienia (ZK) oraz faktury Vat.
3.11 inSolutions zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, poinformuje o tym Odbiorcę i zrealizuje zamówienie po wyjaśnieniu sytuacji.
 
 
IV. Dostawa
4.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Odbiorcę/Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską (DHL, UPS). Koszty dostawy można sprawdzić na stronie http://www.insklep.pl/pl/page/pomoc/koszty-dostawy.  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.
4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Odbiorcę Zamówienia.
4.4 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców inSolutions. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Odbiorca jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odwołanie całości zamówienia).
4.5 Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców inSolutions lub terminowe wykonanie zobowiązania przez inSolutions jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności inSolutions może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach inSolutions niezwłocznie poinformuje Odbiorcę.
4.6 inSolutions może powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli Odbiorca będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia.
4.7 inSolutions nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Odbiorcę w formularzu zamówienia w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. 
4.8 Odbiorca może w złożonym przez siebie zamówieniu wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez Odbiorcę lub odbiór środkiem transportu Odbiorcy z siedziby inSolutions. W takim przypadku Odbiorca w uwagach do Zamówienia musi wskazać osobę upoważnioną do odbioru towaru z siedziby inSolutions.
4.9 Nieodebranie przez Odbiorcę zamówionego towaru w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez inSolutions stanowi podstawę do dochodzenia przez inSolutions stosownego odszkodowania od Odbiorcy w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez Odbiorcę towarów czy też kosztów transportu według stosowanych przez inSolutions cenników. Po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez inSolutions gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez Odbiorcę, inSolutions ma prawo dalszego odsprzedania towaru, a nowy termin realizacji zostanie przekazany Odbiorcy na nowych warunkach ustalonych przez inSolutions. Dodatkowo inSolutions jest uprawnione do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości towaru za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy.
4.10 W przypadku gdy towar dostarczany jest do Odbiorcy za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie inSolutions, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia Odbiorcy.
4.11 W przypadku odbioru towaru przez Odbiorcę lub osobę przez niego upoważnioną z siedziby inSolutions, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę w momencie wydania towaru z siedziby inSolutions.
4.12 Potwierdzeniem odbioru towarów jest: 
•pieczątka i podpis lub sam podpis Odbiorcy lub podpis osoby działającej w imieniu Odbiorcy na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie inSolutions w chwili wydawania Odbiorcy lub osobie działającej w imieniu Odbiorcy przesyłki z Towarem objętym Zamówieniem,
• pieczątka i podpis lub sam podpis Odbiorcy lub podpis osoby działającej w imieniu Odbiorcy na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z siedziby inSolutions,
• pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z siedziby inSolutions - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez Odbiorcę,
• email wysłany na wskazany adres skrzynki pocztowej Odbiorcy lub inny aktualnie stosowany przez inSolutions sposób powiadomienia w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej.
4.13 inSolutions ma prawo uznać, że dostarczając Towar pod wskazany przez Odbiorcę w Zamówieniu adres dostawy, odbiór Towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla Odbiorcy i inSolutions. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór towarów ma nastąpić środkiem transportu Odbiorcy z siedziby inSolutions.
4.14 W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania towaru), poinformować o tym fakcie inSolutions, a także umożliwić inSolutions zbadanie dostarczonych Towarów. Dokonanie przez Odbiorcę odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem Odbiorcy.
4.15 Towar objęty zamówieniami realizowanymi do godziny 13:00 każdego dnia roboczego inSolutions przekazuje przewoźnikowi lub spedytorowi w tym samym dniu, w przypadku zamówień realizowanych po godzinie 13.00 – w tym samym dniu albo następnego dnia roboczego. Transport przesyłek wielkogabarytowych uzgadniany jest indywidualnie. Odbiór osobisty Towaru z siedziby inSolutions możliwy jest w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.
4.16 inSolutions zapewnia dostawę zamówionego przez Odbiorcę Towaru na adres wskazany przez Odbiorcę w Zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika działającej na zlecenie inSolutions, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
 
V. Ceny i metody płatności
5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i przedstawiają wartości netto oraz brutto czyli z  podatkiem Vat (z wyróżnieniem wysokości stawki).
5.2 Ceny sprzedaży Towarów określone na Platformie nie stanowią wiążącej inSolutions oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Odbiorcę.
5.3 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
5.4 inSolutions zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów znajdujących się w ofercie na Platformie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Platformy, wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Platformie, bądź wprowadzania w nich zmian.
5.5 Odbiorca jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży Towarów w terminie wskazanym na fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż.
5.6 inSolutions dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, na co Odbiorca może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania zamówienia lub w panelu klienta.
5.7 Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty inSolutions odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za Towar.
5.8 Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany Towar, inSolutions może naliczyć Odbiorcy za każdy dzień przedłużenia odsetki ustawowe od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku inSolutions uprawnione jest do wystawienia Odbiorcy noty odsetkowej, którą Odbiorca zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
5.9 Do ceny dostarczanych Towarów doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu i inne opłaty.
5.10 Odbiorca ma możliwość uiszczenia ceny:
a) Przelewem na numer konta bankowego podanego na fakturze,
b) Gotówką przy odbiorze w siedzibie inSolutions
 
VI. Rękojmia i Gwarancja
6.1 Z uwagi na prowadzenie sprzedaży Towarów wyłącznie dla przedsiębiorców nie stosuje się przepisów obowiązujących w tzw. „obrocie konsumenckim”, w tym ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza nie ma zastosowania uprawnienie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
6.2 Niektóre Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez inSolutions z Odbiorcą objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty określone w dokumencie gwarancji lub dokumencie dołączonym do gwarancji.
6.3 Wyłącza się odpowiedzialność inSolutions z tytułu rękojmi za wady na towary będące przedmiotem umów zawartych z Odbiorcą, których inSolutions nie jest producentem.
6.4 Odpowiedzialność inSolutions z tytułu umowy zawartej z Odbiorcą jest uzależniona od wyłącznej winy inSolutions w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych inSolutions w związku zawarciem takiej umowy z Odbiorcą. inSolutions nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę Odbiorcy, w tym utratę zysków lub dochodów Odbiorcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez inSolutions.
 
VII. Reklamacje dotyczące Towarów
7.1 Sprzedawca oświadcza, że produkty  są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. W przypadku kiedy z Produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Produktu.
7.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje (imię, nazwisko, adres e-mail, firmę Odbiorcy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez inSolutions niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
7.3 Jeśli zakupiony Towar posiada ukryte wady fabryczne inSolutions, a inSolutions jest jego producentem, na podstawie przepisów prawa wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Odbiorca powinien wysłać wadliwy na adres siedziby inSolutions: ul. Juliusza Słowackiego 2A, 41-800 Zabrze, wraz z dowodem zakupu doręczonym przy dostawie.
7.4 W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, inSolutions zaproponuje Odbiorcy inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Odbiorcy równowartość ceny reklamowanego Towaru. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Odbiorcy za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez inSolutions.
 
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1 Firma inSolutions podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w  takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników/Odbiorców.
8.2 Odbiorca/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić inSolutions o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
8.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Odbiorca/Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Juluisza Słowackiego 2A , 41-800 Zabrze, mailowo pod adresem email insolutions@insolutions.pl.
8.4 W reklamacji Użytkownik/Odbiorca powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy.
8.5 Firma inSolutions zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 
IX. Prawa autorskie
9.1 Logo i termin inSklep.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością inSolutions. Posługiwanie się tą nazwą lub/i znakiem wymaga uzyskania pisemnej zgody inSolutions.
9.2 Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na Platformie przysługują inSolutions i dostawcom inSolutions.
9.3 Platforma inSklep.pl podlega ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.4 Zawartość Platformy inSklep.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2001 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia inSolutions kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Platformie inSklep.pl lub ich fragmentów jest zabronione.
9.5 inSolutions zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od inSolutions lub dostawców inSolutions oraz podmiotów trzecich.
9.6 Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Platformy, w tym do logo "inSklep.pl", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Platformie, przysługują inSolutions. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników i Odbiorców elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących inSolutions, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą inSolutions.
 
X. Odpowiedzialność inSolutions

10.1 inSolutions nie ponosi odpowiedzialności za:
a) formę i treść informacji i materiałów nie pochodzących od administratorów Platformy, a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach na Platformie,
b) formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczonych na Platformie, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
c) sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
d) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkowników lub Odbiorców,
e) informacje pobrane z Platformy ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników lub Odbiorców oraz za ich przydatność dla Użytkowników lub Odbiorców,
f) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionych Użytkownikom i Odbiorcom w ramach Platformy,
g) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od inSolutions, w szczególności spowodowane siła wyższą,
h) przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych będących spoza wpływem inSolutions.
 
XI. Postanowienia końcowe
11.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2014r
11.2 inSolutions jest uprawniona do zmian Regulaminu, w tym do wprowadzenia jego nowej wersji.
11.3 Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez inSolutions, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez inSolutions zmienionego Regulaminu na stronach Platformy i przesłania informacji o jego zmianie i nowej treści pocztą elektroniczną do Użytkowników Platformy.
11.4 Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony „Regulamin” w Platformie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby inSolutions.
11.5 Wszystkie oferowane towary i nazwy są wymieniane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
11.6 W wyniku złożenia Zamówienia, inSolutions uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
11.7 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między firmą inSolutions a Odbiorcą zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.