Kategorie

Regulamin Promocji Urodzinowej

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Promocja Urodzinowa”, jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bukowej 13, NIP: 648-255-92-51, REGON: 240182995, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikami promocji mogą zostać kontrahenci, którzy złożą zamówienie na www.insklep.pl i spełnią warunki promocji w trakcie jej trwania tj. od 5.03.2020 do 15.03.2020.

3. Nadzorcą Promocji jest Organizator.

4. Celem Promocji jest zakup przez Uczestników: platformy inTradus Start B2B w promocyjnej cenie abonamentu (każdy pakiet z rabatem -15% przez okres 6 miesięcy) lub zakup programów z linii inDodatki lub inMobilus z rabatem -15%.

5. Promocja jest dedykowana dla firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 WARUNKI PROMOCJI
 

1. Jedna firma może zakupić wiele produktów.

2. Promocja na Platformę B2B - inTradus Start B2B w opcji SaaS polega na otrzymaniu funkcjonalności wybranego pakietu w promocyjnej (15% rabatu od cen cennikowych) przez 6 miesięcy, niezależnie od wybranego pakietu. Po upływie 6 miesięcy będzie obowiązywała cena zgodna z cennikiem inSolutions 2020. W przypadku produktów z linii inMobilus lub inDodatki zakup wybranych produktów z 15% rabatem od obowiązujacych cen. Cennik inSolutions znajduje się tutaj.

3. Przy składaniu zamówienia należy wpisać kod rabatowy - 15LAT, w pole Informacje na formularzu zamawiania. Po złożeniu zamówienia na www.insklep.pl, spełniającego warunki promocji, zostanie wystawiona faktura proforma, która uwzględni odpowiednie rabaty. Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Chcąc skorzystać z Promocji należy opłacić to zamówienie w ciągu 3 dni roboczych.

4. Zakupów można dokonać w dniach 5 -15.03.2020 w godzinach 00:00 – 23:59 na platformie insklep.pl. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

5. Zamówienie musi zostać opłacone zgodnie z terminem płatności na fakturze, w przeciwnym wypadku zostanie anulowane i Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Promocji.

6. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem platformy sprzedaży inSklep dostępnym na https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-platformy-insklep

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z niniejszej Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.

2.    Reklamacje należy  składać  niezwłocznie  po  zaistnieniu  zdarzenia budzącego  zastrzeżenia  Uczestnika.

3.    Pisemna reklamacja w postaci wiadomości e-mail lub zgłaszana na piśmie powinna zawierać adres e-email na jaki ma być wysłana decyzja w sprawie reklamacji, nazwę i NIP firmy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową,  w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

6.    W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  przedłużenie  terminu rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

7.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.03.2020 i obowiązuje do zakończenia Promocji (15.03.2020 o godzinie 23:59).

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie obowiązywania Promocji. Obecny regulamin oraz każda kolejna wersja po zmianach wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie  https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-urodzinowej

3.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji, dostępnym zarówno w formie papierowej w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na stronie <https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-urodzinowej

4.    Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach Promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny. 

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.