Kategorie

Regulamin promocji - Rabat na platformę inTradus Start

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Rabat na platformę inTradus Start”, jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bukowej 13, NIP: 648-255-92-51, REGON: 240182995, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikami promocji mogą zostać kontrahenci, którzy złożą zamówienie na www.insklep.pl i spełnią warunki promocji trakcie jej trwania tj. od 26.04.2021 do 25.06.2021.

3. Nadzorcą Promocji jest Organizator.

4. Celem Promocji jest zakup przez Uczestników produktów objętych promocją:

  • inTradus Start B2B (rabat - 10% na pakiet start 1, - 20% na pakiet start 2, - 30% na pakiet start 3).

5. Promocja jest dedykowana dla firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zakupiły produkty z linii inDodatki do Subiekta od 19 kwietnia 2021 roku. Otrzymują one mailowo specjalny kod rabatowy na zakup platformy B2B inTradus Start w promocyjnej cenie. Kod jest możliwy do wykorzystania w trakcie trwania promocji. 

 

 §2 WARUNKI PROMOCJI
 

1. Jedna firma może zakupić jedną platformę inTradus Start B2B  w ramach kodu rabatowego.

2. Promocja na Platformę B2B - inTradus Start B2B w opcji SaaS polega na otrzymaniu funkcjonalności wybranego pakietu w promocyjnej cenie przez rok. Po roku naliczona zostanie cena cennikowa, czyli w przypadku pakietu start 1: 299 pln netto/m-c, w przypadku pakietu Start 2 - 399 pln netto/m-c, w przypadku pakietu Start 3 - 599 pln netto/m-c. 

3. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia na platformę B2B w insklep.pl, podając kod rabatowy w polu Uwagi do zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia na www.insklep.pl, spełniającego warunki promocji, zostanie wystawiona faktura proforma, która uwzględni odpowiednie rabaty. Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Chcąc skorzystać z Promocji należy opłacić to zamówienie w ciągu 3 dni roboczych. Aby złożyć zamówienie trzeba posiadać konto na insklep.pl - niemożliwe jest złożenie zamówienia bez konta.

4. Zakupów można dokonać w dniach 26.04.2021 - 25.06.2021 do godziny 23:59.

5. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

6. Zamówienie musi zostać opłacone zgodnie z terminem płatności na fakturze, w przeciwnym wypadku zostanie anulowane i Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Promocji.

7. Składanie zamówień za pośrednictwem platformy inSklep odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem platformy sprzedaży inSklep dostępnym na https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-platformy-insklep

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z niniejszej Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.

2.    Reklamacje należy  składać  niezwłocznie  po  zaistnieniu  zdarzenia budzącego  zastrzeżenia  Uczestnika.

3.    Pisemna reklamacja w postaci wiadomości e-mail lub zgłaszana na piśmie powinna zawierać adres e-email na jaki ma być wysłana decyzja w sprawie reklamacji, nazwę i NIP firmy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową,  w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

6.    W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  przedłużenie  terminu rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

7.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 i obowiązuje do zakończenia Promocji (25.06.2021 o godzinie 23:59).

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie obowiązywania Promocji. Obecny regulamin oraz każda kolejna wersja po zmianach wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie  http://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-rabat-na-platforme-intradus-start

3.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji, dostępnym zarówno w formie papierowej w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na stronie http://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-rabat-na-platforme-intradus-start

4.    Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach Promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny. 

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.