Kategorie

Regulamin promocji eHandel

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Promocja eHandel”, jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bukowej 13, NIP: 648-255-92-51, REGON: 240182995, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikami promocji mogą zostać kontrahenci, którzy odwiedzili stanowisko A4.4. na XX Targach eHandlu i złożą zamówienie na platformę inTradus Start B2B do 31.12.2021 dodając w uwagach do zamówienia hasło „eHandel”.

3. Nadzorcą Promocji jest Organizator.

4. Celem Promocji jest zakup przez Uczestników platformy inTradus Start B2B (pakiet START 3) w promocyjnej cenie abonamentu.

5. Promocja jest dedykowana dla firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 WARUNKI PROMOCJI
 

1.Jedna firma może zakupić wiele produktów.

2. Promocja na Platformę B2B - inTradus Start B2B w opcji SaaS polega na otrzymaniu funkcjonalności pakietu START 3 w promocyjnej cenie 299 PLN netto miesięcznie przez okres 12 miesięcy od uruchomienia platformy. Po upływie 12 miesięcy cena pakietu wraca do wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem na https://b2bnastart.pl/cennik-platformy-b2b/.

3. Po złożeniu zamówienia na inTradus Start B2B na pakiet START 3 i dodaniu w uwagach hasła "eHandel"  zostanie wystawiona faktura proforma w wysokości 299 PLN netto miesięcznie. Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Chcąc skorzystać z Promocji należy opłacić to zamówienie w ciągu 3 dni roboczych. Po opłaceniu tej faktury w terminie, zostanie uwzględniony zakres funkcjonalny pakietu START 3. 

4. Zakupów można dokonać do 31 grudnia 2021 do godziny 23:59.

5. Zamówienie musi zostać opłacone zgodnie z terminem płatności na fakturze, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie naliczona cena zgodnie z wybranym pakietem.

6. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem platformy sprzedaży inSklep dostępnym na https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-platformy-insklep

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z niniejszej Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.

2.    Reklamacje należy  składać  niezwłocznie  po  zaistnieniu  zdarzenia budzącego  zastrzeżenia  Uczestnika.

3.    Pisemna reklamacja w postaci wiadomości e-mail lub zgłaszana na piśmie powinna zawierać adres e-email na jaki ma być wysłana decyzja w sprawie reklamacji, nazwę i NIP firmy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową,  w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

6.    W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  przedłużenie  terminu rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

7.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2021 i obowiązuje do zakończenia Promocji (31.12.2021 do godziny 23:59).

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie obowiązywania Promocji. Obecny regulamin oraz każda kolejna wersja po zmianach wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie  https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-ehandel

3.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji, dostępnym zarówno w formie papierowej w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na stronie https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-ehandel

4.    Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach Promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny. 

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.