Kategorie

Regulamin promocji Black Week 2021

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Promocja BLACK WEEK”, jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bukowej 13, NIP: 648-255-92-51, REGON: 240182995, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikami promocji mogą zostać kontrahenci, którzy złożą zamówienie na www.insklep.pl i spełnią warunki promocji trakcie jej trwania tj. od 22.11.2021 do 26.11.2020.

3. Nadzorcą Promocji jest Organizator.

4. Celem Promocji jest zakup przez Uczestników produktów objętych promocją:

  • inTradus Start B2B - 6 miesięcy pakietu START 3 w cenie 299 PLN netto/m-c,
  • programów z linii inDodatki dla Subiekta GT - Kup dwa dodatki a trzeci dostaniesz za grosz,
  • aplikacji inMobilus - do każdej licencji preselling, vanselling lub magazyn - moduł CRM dostaniesz za grosz.

5. Promocja jest dedykowana dla firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 WARUNKI PROMOCJI
 

1.Jedna firma może zakupić wiele produktów.

2. Promocja na Platformę B2B - inTradus Start B2B w opcji SaaS polega na otrzymaniu funkcjonalności  pakietu START 3 w promocyjnej cenie 299 PLN netto/m-c przez 6 miesięcy. Po tym okresie naliczona zostanie cena cennikowa, czyli pakiet Start 3 - 599 PLN netto/m-c. W przypadku produktów z linii inDodatki przy zakupie 2 dodatków klient otrzyma trzeci (najtańszy z wybranych dodatków) za grosz. Wyjątkiem w linii inDodatki są inDodatki Przesyłki Kurierskie, ktróre są rozliczane w modelu SaaS, więc nie wchodzą w zakres promocji. W przypadku produktów z linii inMobilus, klient do każdej licencji presselling, vanselling lub magazyn - moduł CRM otrzyma za grosz.

3. Po złożeniu zamówienia na www.insklep.pl, spełniającego warunki promocji, zostanie wystawiona faktura proforma, która uwzględni odpowiednie promocje. Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Chcąc skorzystać z Promocji należy opłacić to zamówienie w ciągu 3 dni roboczych. Aby złożyć zamówienie trzeba posiadać konto na insklep.pl - niemożliwe jest złożenie zamówienia bez konta.

4. Zakupów można dokonać w dniach 22 - 26.11.2021 w godzinach 00:00 – 23:59. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

5. Zamówienie musi zostać opłacone zgodnie z terminem płatności na fakturze, w przeciwnym wypadku zostanie anulowane i Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Promocji.

6. Składanie zamówień za pośrednictwem platformy inSklep odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem platformy sprzedaży inSklep dostępnym na https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-sprzedazy

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z niniejszej Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.

2.    Reklamacje należy  składać  niezwłocznie  po  zaistnieniu  zdarzenia budzącego  zastrzeżenia  Uczestnika.

3.    Pisemna reklamacja w postaci wiadomości e-mail lub zgłaszana na piśmie powinna zawierać adres e-email na jaki ma być wysłana decyzja w sprawie reklamacji, nazwę i NIP firmy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową,  w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

6.    W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  przedłużenie  terminu rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

7.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2020 i obowiązuje do zakończenia Promocji (26.11.2021 o godzinie 23:59).

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie obowiązywania Promocji. Obecny regulamin oraz każda kolejna wersja po zmianach wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie  http://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-black-week-2021

3.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji, dostępnym zarówno w formie papierowej w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na stronie http://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-black-week-2021

4.    Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach Promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny. 

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.