Kategorie

Regulamin promocji - Analizy BI -40%

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Analizy BI -40%”, jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Juliusza Słowackiego 2A, NIP: 6482559251, REGON: 240182995, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikami promocji mogą zostać kontrahenci, którzy złożą zamówienie na www.insklep.pl, mailowo lub telefonicznie i spełnią warunki promocji w trakcie jej trwania tj. od 01.08.2022 do 31.08.2022.

3. Nadzorcą Promocji jest Organizator.

4. Celem Promocji jest zakup przez Uczestników produktów objętych promocją:

  • inDodatki: Analizy BI - zakup licencji z rabatem -40%,

5. Promocja jest dedykowana dla firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 WARUNKI PROMOCJI
 

1.Jedna firma może zakupić wiele produktów.

2. Po złożeniu zamówienia, spełniającego warunki promocji, zostanie wystawiona faktura proforma, która uwzględni odpowiednie promocje. Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Chcąc skorzystać z Promocji należy opłacić to zamówienie w ciągu 3 dni roboczych.

3. Zakupów można dokonać w dniach 01.08.2022 do 31.08.2022. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

4. Zamówienie musi zostać opłacone zgodnie z terminem płatności na fakturze, w przeciwnym wypadku zostanie anulowane i Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Promocji.

5. Składanie zamówień za pośrednictwem platformy inSklep odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem platformy sprzedaży inSklep dostępnym na https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-sprzedazy

6. Promocja dotyczy klientów końcowych. 

7. Aby móc skorzystać z promocji należy wysłuchać prezentacji programu prowadzonej przez organizatora.

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z niniejszej Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.

2.    Reklamacje należy  składać  niezwłocznie  po  zaistnieniu  zdarzenia budzącego  zastrzeżenia  Uczestnika.

3.    Pisemna reklamacja w postaci wiadomości e-mail lub zgłaszana na piśmie powinna zawierać adres e-email na jaki ma być wysłana decyzja w sprawie reklamacji, nazwę i NIP firmy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

6.    W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  przedłużenie  terminu rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

7.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 i obowiązuje do zakończenia Promocji (31.08.2022 o godzinie 23:59).

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie obowiązywania Promocji. Obecny regulamin oraz każda kolejna wersja po zmianach wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-analizy-bi-40 

3.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji, dostępnym zarówno w formie papierowej w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na stronie https://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-promocji-analizy-bi-40

4.    Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach Promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny. 

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.