Kategorie

Regulamin programu poleceń platformy B2B inTradus Start B2B

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Program poleceń platformy inTradus Start B2B”, jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bukowej 13, NIP: 648-255-92-51, REGON: 240182995, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikami promocji mogą zostać kontrahenci, którzy opłacają abonament za platformę inTradus Start B2B i polecą jej zakup innym.

3. Lead to firma, której Uczestnik promocji poleci zakup platformy inTradus Start B2B, w trakcie trwania promocji tj. od 28.04.2020 do 31.05.2020.

4. Nadzorcą Promocji jest Organizator.

5. Celem Promocji jest polecenie: platformy inTradus Start B2B przez Uczestników, dzięki czemu, przy podpisaniu umowy z Firmą z polecenia, Uczestnik zyskuje prawo do darmowego abonamentu na aktualnie opłacany pakiet inTradus Start B2B na okres 3 miesięcy.

6. Promocja jest dedykowana dla firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 WARUNKI PROMOCJI
 

1. Uczestnik może zgłosić wiele Leadów, a za każdą Firmę z polecenia może zyskać 3 miesiące darmowego abonamentu.

2. Promocja na Platformę B2B - inTradus Start B2B w opcji SaaS polega na otrzymaniu darmowego abonamentu na funkcjonalności aktualnie opłacanego przez Uczestnika pakietu, na okres 3 miesięcy. Po upływie 3 miesięcy będzie obowiązywała cena zgodna z cennikiem inSolutions 2020. Cennik inSolutions znajduje się tutaj.

3. Warunkiem otrzymania darmowego abonamentu jest zgłoszenie Leada w trakcie trwania promocji na adres start@intradus.pl oraz podpisanie umowy między Organizatorem promocji a Leadem, na zakup platformy inTradus Start B2B na dowolny pakiet. Umowa musi być podpisana do końca 2020 roku. Lead należy zgłosić wysyłając e-mail z numerem NIP Leada na adres start@intradus.pl.

4. Darmowy abonament będzie obowiązywał od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym podpisana zostanie umowa z Leadem.

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z niniejszej Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.

2.    Reklamacje należy  składać  niezwłocznie  po  zaistnieniu  zdarzenia budzącego  zastrzeżenia  Uczestnika.

3.    Pisemna reklamacja w postaci wiadomości e-mail lub zgłaszana na piśmie powinna zawierać adres e-email na jaki ma być wysłana decyzja w sprawie reklamacji, nazwę i NIP firmy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową,  w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

6.    W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  przedłużenie  terminu rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

7.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2020 i obowiązuje do zakończenia Promocji (31.05.2020 o godzinie 23:59).

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie obowiązywania Promocji. Obecny regulamin oraz każda kolejna wersja po zmianach wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie  http://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-programu-polecen-platformy-b2b-intradus-start-b2b

3.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji, dostępnym zarówno w formie papierowej w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na stronie http://www.insklep.pl/pl/page/regulamin-programu-polecen-platformy-b2b-intradus-start-b2b

4.    Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach Promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny. 

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.